Wohls Gårds renoveringsprojekt 2011-2012

Planering och förberedelser

Renoveringen av huvudbyggnaden inleddes i januari 2011.
Byggstarten hade föregåtts av en 2 år lång myndighetsbehandling.
Ändringbygglovet gällde en ca 400m2 byggnad med kapacitet och säkerhet för 100 samtidiga användare. Senare kompletterades lovet med lov att anlägga ett fullständigt restaurangkök för platsen behov.
De fastighetstekniska kraven var omfattande och synnerligen krävande med tanke på att byggnaden är ca 200 år och Kyrkslätts äldsta bevarade herrgård. Målsättningen var att bevara det ursprungliga intrycket av ett hus i gustavians stil med sk karolinsk grundplan.
För att klara av de stridiga målsättningarna beslöts, att möjligast mycket av den utrymmeskrävande fastighetstekniken skulle placeras i en separat byggnad invid huvudbyggnaden. Servicebyggnaden uppfördes som en kopia av den tidigare bagarstugan som revs 1967.
I ett tidigt skede av projektet gjordes planering av den kommande verksamheten för att bättre kunna anpassa inredningsplaneringen till den kommande verksamheten. Då föravtalet med beställnings-restaurangen gjorts kunde BistroOmat delta i planeringen av köket.
Detaljplaneringen av renoveringsprojektet kunde inte göras så långt på förhand som normal byggnadspraxis förutsätter utan gjordes många gånger parallellt med byggnadsarbetet.

Rivning och utbyte av skadade byggnadsdelar

Det första halvåret av renoveringsprojektet revs och byttes skadade partier. Bottenvåningens golv hade på 1980-talet rivits och ersatts av en betongplatta som hunnit skada de nedersta stockvarven i ytterväggarna. Betongplattan och allt organiskt material under den togs bort och de skadade stockarna ersattes med nya. Även en mängd nya mellanväggar och mellanväggsskolningar revs för att återställa den karolinska rumsindelningen i bottenvåningen.
De två ursprungliga kakelugnarna renoverades och skorstenarna förnyades till mellantaket i andra våningen.
Yttertaket tegel monterades ned och tvättades på marken.
De två farstubyggnaderna revs och byggdes upp på nytt med gammal modell och med de gamla fönstren och dörrarna reparerade.
Stensockeln runt huset reparationsmurades och luftväxlingen under trossbottnen säkrades med nymurade ventilationsgluggar.

Samtliga 100 gamla fönsterbågar fördes bort för reparation och de 24 karmarna renoverades. Av de gamla innerdörrarna fanns enbart två vindskammardörrar kvar och de fick utgöra modell för de saknade 35 dörrarna som tillverkades i helträ på beställning.
De gamla stockväggarna isolerades med porösa fiberskivor efter att väggarna förts dokumenterats på videofilm.
Stockfogarna hade då byggnaden uppfördes åt regementsskrivare Christian Borgström för 200 år sedan tätats med makulaturpapper med tydlig anknytning till byggherren. Ett fragment sparades ovan dörröppningen mellan två salar där de får påminna om husets historia.
Längs väggarna monterades bröstpanel mellan golvet och fönsterbrädet. Samtliga golv-, tak- ,dörr- och fönsterlister (1000m) nytillverkades enligt förebilder och modeller som hittats i huset.
Huvudingångens hall som ingick i det branklassade trapphuset fick en rappad yta som applicerades på en sävmatta för att isoleras från stockarna. Före sävmattorna monterades limmades ett lager aktuella dagstidningar på stockarna för att ge kommande generationers renoverare samma upptäckarglädje som vi fått uppleva.

Grundarbeten för den renoverade huvudbyggnaden   

Då allt skadat tagits bort gjöts nya betongplintar för bottenvåningens bjälklag. Plintarna fuktisolerades mot bjälklaget på gammalt vis med ett lager näver. Detta hade på de ursprungliga konstruktionerna visat sig hålla 200 år!
Utrymmet under trossbottnet fylldes med enorma ventilationsrör som skulle transportera de luftmängder som behövdes in och ut ur byggnaden då förhållandena krävde stor luftväxling. Även vatten, avlopp, värme, el-, sprinkler- och automationsledningar drogs via en kanal från servicebyggnaden under trossbottnet in till rummen i huvudbyggnaden.
Huset uppvärms med jordvärme och tre 190m djupa hål borrades i berget bakom servicebyggnaden och rören drogs till värmepumpen inne i byggnaden.
Utanför sockeln grävdes djupa kanaler för att alla anslutningar till vatten-, avlopp- och eldistributörerna skulle ske så säkert och diskret som möjligt utan att skada träden i den gamla parken.
Närmast sockeln byggdes system för hantering av regn och ytvatten samt skydd för kälskador på sockeln eller fukt under byggnaden.
Vid ingångstrapporna anlades nya stentrappor och en ramp för rörelsehindrade. På sjösidan byggdes en ny terasstrappa framför den  nya dörr som utgör den enda förändringen av huvudbyggnadens fasad.
På alla sidor om huset byggdes gångar och anslutningsvägar som grundar sig på uppgifter från en lantmäterikarta gjord 1847.

Återuppbyggnadsskedet

Hösten 2011 började ett skede där golven kom på plats och de nya väggarna för toaletter och brandkapslade trapphus kom på plats.
För att kunna hålla utställningar och evenemang i övre våningen utan begränsningar för rörelsehindrade installerades en hiss mellan våningarna. Köket inreddes i den gaveln som tillbyggdes i början av 1900-talet och inskränkte därför inte på det karolinska grundplanen.
Utrymme för att dra ventilations-, el-, vatten-, sprinkler- och värmerör till övre våningen skapades möjligast diskret i några hörn och en ny kakelugn med direktmatning av luft för förbränningen monterades i stället för en tidigare riven ugn.
Alla gamla innertak reparerades och gamla handsmidda spikar monterades där de gamla försvunnit.

Inredningsarbetet

Då all fastighetsteknik gömts undan i golv, väggar och tak så diskret det lät sig göras kunde våren 2012 inledas ett skede av stor vånda och spänning. Hur skulle man kunna ge den gamla byggnaden den rätta färgsättningen så att byggnaden i sin nya uppgift kunde fungera men ändå ge ett intryck av att verkligen vara 200 år gammal.
För uppgiften valdes en meriterad sakkunnig dekorationsmålare Sinikka Siekkeli som utöver sitt eget arbete ledde de övriga målarna på bygget och däremellan bidrog med goda råd om inredningen.
Byggnaden hade stått kall sedan mitten av 1970-talet och hade behövt stå uppvärmd minst ett år före inredningsarbetena tog vid men detta var inte möjligt då köpekontraktet med kommunen förutsatte att byggnaden kunde tas i bruk före december 2012.
Innerväggarna bekläddes med tunna pappersark på fiberskivorna i nedre våningen och med spännpapp i övre våningen. På pappret målade fält och speglar vars konturer markerades med mörkare färg.
Ovan dörrarna i salarna målades medaljonger med anknytning till gårdens historia.
De nybyggda väggarna vid ”köksingången” kläddes med panel och tapeter i gammal stil. Panelen i tamburen och trapphuset stänkmålades.

De rappade ytorna i huvudentren och stora trapphuset försågs med dekorativa schablonmålningar.
Golven vid ingångarna och våtutrymmena försågs med kalkstensplattor.
Trägolven i salarna och övre våningen behandlades med lut och olja för att i fortsättningen utan slipning kunna tvättas med tallsåpa.
Alla dörrar, fönster och lister målades med linoljefärg.
Köket och städskrubbarna inreddes enligt gällande hygienföreskrifter med kakel och rostfria ytor på väggarna och akrylbetong på golvet.

Inredningen

I enlighet med den verksamhetsplanen beslöts, att nedre våningens inredning måste klara av daglig användning i beställningsrestaurangen.
De nytillverkade gustavianska stolarna och borden beställdes från Sverige i färgtoner och tyg som anpassats till inredningsmålningen.
Takkronorna är äkta kristallkronor som elektrifierats efter inköpet.
Stallyktorna och skräddarlamporna är nytillverkade enligt gammal modell. Hallens lampetter vid empirespegel är i gustaviansk stil.
Övre våningens möblemang är med undantag för länsstolarna och konferensbordet möbler som härstammar från Sarfvik gård och deponerats på Wohls av Kyrkslätts hembygdförening. De antika möblerna har renoverats av Sinikka Siekkeli får användas försiktigt.

Prolog

Renoveringsprojektet slutfördes i tid före utgången av 2012 och invigdes vid Sparbanksstiftelsens stipendieutdelning 4 december 2012.
Efter utdragna förberedelser kunde alla 60 projektdeltagare inbjudas till avslutningsfest 18 april 2013.
Då samlades en imponerade samling planerare, hantverkare och administratörer som gemensamt åstadkommit ett sevärt kulturminnesmärke, som både håller att använda och tål att beundra.
Hela projektet har dokumenterats på video av Kirkkonummen videoharrastajat, som också editerat de digra materialet så att det finns koncentrerat på en ca en timme lång CD inspelning med trevligt tidstypisk bakgrundsmusik.
Under projektets gång har de närmaste parkområdena renoverats, men den unika parken mellan huvudbyggnaden och Humaljärvi är nu i tur och beräknas vara i användning sommaren 2015. Läs mer om Parkrenoveringen
I samband med anläggningen av parkeringsområdena 2013 gjordes en renovering av det gamla stenmagasinet. Läs mer om Stenmagasinet