Vid gamla tallen på väg upp för berget

Den gamla tallen har vuxit på öppen mark till ett konstnärsträd med tjocka grenar och knotig stam. Trädet har till en början vuxit på hagmark, och betande djur har troligen skadat det redan som planta. Tallen har emellertid själv reparerat skadorna. På tallen växer tallticka, som är sällsynt i våra skogar. Tallticka förekommer enbart på gamla träd och angriper endast död kärnved och bidrar inte till trädets livsfunktioner. Eftersom talltickan är av skonsam art, kan tallen leva med trädsvampen i stammen åtminstone flera decennier. Hackspettarna gör gärna bohål i stammen, som svampen mjukat upp.