Udden med parkskog

Här finns ett artrikt trädbestånd med träd i olika stadier.
De stora ekarna (Quercus robur) har inga skador. I den glesa skogen har de inte störts av andra träd.
Björkarna (Betula) har olika tickor som bryter ner ved. Tickorna växer på döda eller försvagade björkar.
Hasseln (Corylus avellana) växer i runnor, där nya stammar växer i en ring kring äldre stammar, som har dött.
Marken i lunden är mull där allt blandats av flitiga daggmaskar.