På krönet

Här är en typisk hällmark med torrfuror som dött pga vattenbrist under torra somrar. På soliga platser utgör de torra furorna värdefulla livsmiljöer bl.a. för praktbaggar och långhorningar. Inte ens en kullfallen torrfura går förlorad: många insekter och rötsvampar för vidare dess näringsämnen till naturens kretslopp.
På berget växer blommande ängsblommor, som fjärilarna suger nektar från.