Levande granen, tallarna och sandgropen

Den gamla granen (nr. 70) har från början vuxit på öppen hagmark och har yvig krona och tjocka grenar.
Här finns stora tallar med grova grenar. Ena tallens (nr. 68) topp har skadats av djur då den var ung, för kanhända 200 år sedan. Sidogrenarna har sedan vuxit till nya toppar.

När betesdjuren försvann från Wohls återgick hagmarken så småningom till lundskog. Lundvegetationen har förhindrat granens och tallens spridning. Småplantor av gran kvävs lätt under lundens frodiga undervegetation och fallna löv. Tall föredrar mycket ljus, och låga hagmarkstallar har torkat i den snabbt växande lövskogens skugga. Den torra tallen erbjuder under en lång tid livsmiljö åt många insekter.

Sandtaget användes tidigare av gården till vägarna. Naturen har nu helt återtagit marken.