Naturstigen på Wohls Gård

Välkommen till Wohls naturstig!

Lämna vardagen för en stund, vandra lugnt och njut!

Stigen går genom varierande naturtyper och terräng, och delar av lunden är naturskyddsområde. På naturstigen kan du bekanta dig med lundartad vegetation i ekregionen vid Finlands sydkust – våra äldsta ekar är närmare 300 år! I ekregionen förekommer såväl drag av nordiska barrskogar som mellaneuropeiska lövskogar. Under senare delen av istidens värmeperiod hade Finland samma klimat som Danmark har i dag. Då förekom här i Finland rikligt av de ädla lövträden ek och lind. Wohls ädelträdskogar utgör rester från denna värmeperiod.

Gårdsparkens uråldriga ekar och lindar har troligen flyttats som plantor från närliggande skogar, vilket gör att de framgångsrikt klarar de finländska förhållandena. Ek- och linddominerad skog utgör livsmiljö för många kräsna lundväxter, insekter och trädsvampar. Gamla ihåliga träd och snår är värdefulla också för fåglarna.

Tidigare har området varit hagmark för gårdens husdjur. Studerar man vegetationen hittar man spår efter husdjuren. Konvaljerna (Convallaria majalis) är giftiga och blir därför kvar i gamla hagmarker. Blåsippan (Hepatica nobilis) kräver skugga, och försvinner i öppna hagmarker. Den har ännu inte hunnit komma tillbaka till området.

Naturstigen
Är 500 meter lång och markerad med rött. Det finns en alternativ rutt, som är markerad med blått och som är 400 meter lång.

Wohls gårds parkskog blev skyddad år 1975 på grund av dess värdefulla ädla träd, hassellundar och landskapet som helhet. Wohls gård ligger i ett Natura 2000-område med flera fridlysta, särskilt värdefulla lundar huvudsakligen bestående av ekar och hasselbuskar. Lundarna är de största i Nyland, och Finlands östligaste. De flesta andra lundområdena i kommunen har genom tiderna nästan försvunnit då åkrar har röjts.

Eken är inte ett lundträd som många tror utan ett hagmarksträd och bergsträd som tål torka. I ekarnas skugga bildas mull som gör att lunden uppstår och andra lövträd börjar växa. När hagmarken växer igen av snabbväxande trädslag konkurreras de vidkroniga lövträden ut och dör i förtid av brist på solljus. För att bevara ekarna på Wohls är det nödvändigt att röja de närmaste, konkurrerande lövträden. Röjningen sker i etapper med några års mellanrum.

Gamla ekar har stora naturvärden. Hålrummen ger goda boplatser för fåglar, fladdermöss och olika insekter. De är den enda möjliga livsmiljön för flera hotade arter av insekter, snäckor, svampar och lavar. Ur naturskyddssynpunkt är det mycket viktigt att dessa biotoper får behålla sin karaktär.